Chrześcijański pogrzebProcedury związane z pogrzebem:

  1. Datę, godzinę pogrzebu oraz miejsce pogrzebania ustala się w kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą akt zgonu zmarłego. Jeżeli zmarły mieszka na terenie innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda właściwego proboszcza, na urządzenie katolickiego pogrzebu. 
  2. Każdy parafianin ma prawo do miejsca na cmentarzu, czyli do grobu ziemnego. 
  3. Przy budowie nagrobka bądź piwniczki konieczna jest rezerwacja miejsca. Budowa nagrobka lub piwniczki jest możliwa tylko po okazaniu dokumentu rezerwacji, który można otrzymać w kancelarii parafialnej. Przez opłatę rezerwacyjną nie zyskuje się prawa własności opłaconego miejsca, lecz zostaje się jedynie jego dysponentem na określony czas.
  4. Użytkownikiem miejsca jest osoba dokonująca rezerwacji, chyba że zostaną podane inne osoby uprawnione do dysponowania miejscem w czasie trwania rezerwacji. 
  5. Parafia zastrzega sobie prawo, że po upływie czasu rezerwacji, po dodatkowych 12 miesiącach oczekiwania – może odstąpić miejsce osobom trzecim. 
  6. Należy uzyskać pozwolenie zarządcy na wjazd firm kamieniarskich na cmentarz i uiścić stosowną opłatę. Pozwolenie dotyczy wszelkich prac prowadzonych na cmentarzu np. budowę pomnika, jego remont, wymiana substancji trwałej nagrobka, istotne naprawy istniejącego nagrobka. Wszelkie wjazdy kamieniarza mają być zgłoszone przynamniej dzień wcześniej u zarządcy cmentarza przez telefon. 
  7. Prace przy nagrobku należy wykonać tak, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach i sporów z innymi użytkownikami. Inwestor dba też o szybkie uprzątnięcie miejsca po wykonaniu prac. 
  8. Rodzina zmarłego ponosi odpowiedzialność za stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego otoczenia. Śmieci, pozostałości po wieńcach, wiązankach, kwiatach i zniczach powinny być usuwane z grobów i składane do odpowiednich kontenerów na segregację. 
  9. Zanieczyszczanie cmentarza i przyległego obszaru odpadami niebędącymi odpadami cmentarnymi podlega każe grzywny w wysokości 1500 zł oraz obowiązkiem usunięcia śmieci na koszt osoby, która dopuściła się wykroczenia. 
  10. Przeprowadzenie ekshumacji dokonuje tylko zarządca cmentarza. Zainteresowani ekshumacją informują proboszcza i zarządcę cmentarza o planowanej ekshumacji na 5 dni przed terminem.


Administratorem cmentarza jest aktualny Proboszcz parafii, a do pomocy ma wyznaczonego zarządcę cmentarza, który w jego imieniu wykonuje konieczne prace i dba o cmentarz. Wszystkie sprawy administracyjne związane z cmentarzem załatwiamy w kancelarii parafialnej lub u Zarządcy cmentarza. 

Dyżury Administracji cmentarza w kancelarii parafialnej
tel. 600-127-886 

Zarządcą cmentarza jest p. Jan Chomów
tel. 502-122-959